top of page

Regulamin udziału w Festiwalu Quiero Verte Una Vez Mas 2024

Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich Uczestników festiwalu Quiero Verte Una Vez Mas Tango („Festiwal”). Twój udział w Festiwalu oznacza zgodę na niniejszy Regulamin. Dokonując rejestracji w imieniu innej osoby, gwarantujesz, że poinformowałeś Uczestnika o tych warunkach i że zaakceptował te warunki.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem” ) zawiera zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację Tango Milonga, zarejestrowaną pod adresem ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6762591267, KRS: 0000879003 (dalej „Organizator”) i stanowi umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

 2. Uczestnik/Uczestnik: osoba spełniająca warunki uczestnictwa zgodnie z niniejszym Regulaminem, która dokonała zakupu biletu.

 3. Bilet - bilet wstępu, uprawniający do udziału w określonych wydarzeniach organizowanym przez Fundację.

 4. Regulamin oraz wszelkie załączniki są udostępniane każdemu Uczestnikowi na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu i każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i zaakceptowania ich przed dokonaniem zakupu biletu. Brak akceptacji Regulaminu i innych dokumentów uniemożliwi wstęp na teren, na którym odbywa się Wydarzenie.

 5. Pracownicy Organizatora są uprawnieni do uniemożliwienia udziału w Imprezie lub do wyproszenia z Terenu osoby niestosującej się do Regulaminu i/lub Załączników lub wytycznych pracowników Organizatora obsługujących Wydarzenie.

 

§ 2 Wstęp na Festiwal i bilety:

 1. Festiwal to wydarzenie o charakterze prywatnym, na które wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia bez wcześniejszej rejestracji będą rozpatrywane według uznania organizatorów.

 2. Wstęp na wydarzenia Festiwalu następuje po okazaniu ważnego Biletu Festiwalowego

 3. Bilety są sprzedawane online przed Festiwalem na oficjalnej stronie internetowej i podlegają ograniczonej dostępności oraz akceptacji przez Organizatorów według ich wyłącznego uznania. Przy zakupie biletu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Przy rejestracji należy podać dane osobowe, które będą weryfikowane przy wejściu na wydarzenie.

 4. Przy zakupie Biletu na Festiwal Uczestnicy zobowiązani są do podania dokładnych i pełnych danych rejestracyjnych. Obowiązkiem Uczestnika jest poinformowanie Organizatorów o wszelkich zmianach tych informacji (w tym między innymi adresu e-mail), kontaktując się za pośrednictwem email: hola@quieroverte.com

 5. Rejestracja jest ważna tylko po potwierdzeniu przez Organizatora e-mailem zawierającym bilet cyfrowy.

 6. Sprzedaż biletów w dniu Festiwalu będzie możliwa tylko w przypadku dostępności miejsc.

 7. Bilety NIE podlegają zwrotowi. Nie można sprzedawać, przenosić ani udostępniać swoich biletów na Festiwal. Zarejestrowani uczestnicy mogą zostać zastąpieni przez inne osoby bez dodatkowych kosztów za pisemną zgodą organizatorów przed rozpoczęciem Festiwalu.

 8. Uczestnikowi, zgodnie z art. 38 sek. 12 Ustawy Prawo konsumenckie, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – z uwagi na fakt, że Wydarzenie ma charakter artystyczny, a więc kulturowy, a podczas rejestracji wskazano datę, w której dane wydarzenie ma miejsce, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 9. Przy wejściu na Festiwal należy okazać dowód tożsamości aby potwierdzić ważność biletu imiennego.

 10. Wstęp może zostać odmówiony lub odwołany według uznania Organizatorów osobom, które nie przestrzegają Regulaminu

 11. W przypadku odwołania Festiwalu z powodu działania siły wyższej, wszystkie rodzaje biletów zostaną zwrócone w pełnej wysokości. Zwrot zostanie przetworzony przy użyciu metody płatności użytej podczas procesu realizacji transakcji. W przypadku płatności otrzymanych za pomocą kart kredytowych zwrot zostanie dokonany na tę samą kartę kredytową.

 

§ 3 Sprzedaż biletów

 1. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Uczestnikiem a Organizatorem

 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:

  • urządzenie z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet;

  • posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail)

  • konto bankowe oferujące dokonywanie transakcji przez Internet.

 4. ​Ceny biletów, uprawnienia do ulg oraz uprawnienia do bezpłatnego wstępu określa cennik Festiwalu dostępny pod adresem https://www.quieroverte.com.pl/cennik

 5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich oraz w EURO

 6. System umożliwia zakup wybranych biletów z cennika Festiwalu

 7. Termin ważności określony jest na bilecie.

 8. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie go przedstawicielom Organizatora pierwszego dnia festiwalu

 9. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego 

  • wybór pakietu i/lub warsztatów

  • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia;

  • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu;

  • złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję "PŁACĘ”;

  • przejście do strony płatności.

 10. Uczestnik, który złożył zamówienie otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości biletów dostępnych dla poszczególnych Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia, jeśli będzie tego wymagał charakter danego Wydarzenia i ograniczona liczba dostępnych biletów.

 12. Istnieje możliwość zapisania zamówienia bez jego opłacenia. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie do 4 godzin od jego utworzenia. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Uczestnika, na wskazany przez niego adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.

 13. Uczestnik dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez stronę płatności, która jest stroną zewnętrzną, niezależną od Organizatora.

 14. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Uczestnika w trakcie dokonywania płatności.

 16. Organizator wystawia faktury na życzenie Uczestnika, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na adres email hola@quieroverte.com.pl oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika, nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 18. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu Przelewy 24, Stripe lub PayPal

 19. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.

 20. Koszty transferu danych w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący.

 21. Organzator nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Uczestnika.

§ 4 Udział w warsztatach

 1. W Warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zakupili odpowiednie bilety i zarejestrowali się na Warsztaty

 2. Uczestnikowi może zostać odmówiony wstęp na Warsztaty w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut.

 3. Uczestnikom nie wolno nagrywać treści audio lub wideo Warsztatów bez zgody Prowadzących

 4. W przypadku warsztatów tylko w parach Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania własnego Partnera. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zapewnienie partnerów do warsztatów.

 5. Osoby zakłócające przebieg zajęć mogą zostać usunięte przez Organizatorów.

 

§ 5 Bezpieczne środowisko

 1. Na Festiwalu obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla przemocy lub zachowań nękających. Wierzymy w tworzenie środowiska, w którym ludzie ze społeczności tanecznej tanga mogą uczyć się, tańczyć, rozwijać i czuć się bezpiecznie. Dyskryminacja lub molestowanie ze względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność lub z jakiegokolwiek innego powodu nie będzie tolerowane. Uczestnicy i organizatorzy zobowiązują się współpracować, aby miejsca do tańca były bezpieczne i przyjazne dla wszystkich.

 2. Uczestników, którzy doświadczają dyskryminacji, molestowania lub przemocy, prosimy o zaufanie i zwrócenie się do organizatorów Festiwalu na zasadzie poufności. Uważnie wysłuchamy i wspólnie z zainteresowaną osobą określimy środki, które należy podjąć. Wierzymy, że możemy współpracować na zasadach godnych zaufania i poufności.

 3. Uczestnicy zachowujący się agresywnie zostaną wyproszeni bez zwrotu kosztów, a ich wstęp na pozostałe wydarzenia Festiwalu zostanie odmówiony.

 4. Teren, na którym odbywają się Wydarzenia jest własnością prywatną i nie może być traktowany jako przestrzeń publiczna ani miejsce ogólnodostępne. W określonych godzinach na tym obszarze mogą przebywać wyłącznie osoby spełniające kryteria wynikające z Regulaminu, tj. wyłącznie zarejestrowani wcześniej Uczestnicy. Zabrania się poruszania osób trzecich, niezależnie od podmiotu, który reprezentują, poruszania się po terenie Festiwalu. W przypadku zakłócenia pracy Organizatorów lub pracowników Organizatora niezwłocznie wezwane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy, które może zostać uznane za nękanie przez osoby trzecie.

 5. Organizator oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, w przypadku wtargnięcia osób trzecich niebędących Uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami Organizatora, incydent zostanie utrwalony w formie audio i wideo za pomocą urządzeń takich jak telefon komórkowy, kamera itp., a zarejestrowane materiały mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku powstania zaległości finansowych, co posłuży jako dowód w przypadku sprzeczanie się. Materiały, które nie będą wykorzystywane w sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie 14 dni od ich utrwalenia. 

§ 6 Reklamacje

 1. Organizator nie zapewnia obsługi posprzedażowej ani gwarancji.

 2. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub drogą elektroniczną, jeżeli Wydarzenie nie jest realizowane przez Organizatora lub jest realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i jego załączników. Organizator odpowiada wobec Uczestnika na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane identyfikacyjne reklamodawcy,

b) przedmiot reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) podpis składającego reklamację – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie w recepcji lub drogą elektroniczną na adres: hola@quieroverte.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną reklamację należy wysłać z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

 2. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez składającego reklamację lub pisemnie na podany przez składającego reklamację adres w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 3. Organizator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a) reklamacja dotyczy sprawy wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do właściwego dokumentu,

b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej wcześniej w odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie reklamacyjne danego Artysty. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,

c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada odpowiedniego upoważnienia lub pełnomocnictwa,

d) zostanie złożony po upływie 14 dni od dnia ujawnienia przyczyn reklamacji.

 1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa powyżej, Organizator wzywa składającego reklamację do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, że w przypadku nieuzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawić bez rozpatrzenia. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Organizator niezwłocznie poinformuje reklamującego.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, społecznych organizacje, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje m.ing przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z ORGANIZATOREM,

 • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§7 Postanowienia końcowe

 1.  Zasady udziału w Festiwalu lub przebywania na terenie Festiwalu mogą być w każdym czasie uzupełniane lub zmieniane w zależności od wydanych aktów prawnych oraz nowych wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 2. Każdy Uczestnik zostanie wcześniej powiadomiony o wszelkich zmianach . Obejmuje to zmianę miejsc, terminów Wydarzeń. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.quieroverte.com.pl.

 2. Rejestracja na udział w Wydarzeniu jest równoznaczna z wyrażeniem nieodwołalnej, bezterminowej zgody na publikację zdjęć lub materiałów audiowizualnych przedstawiających Uczestnika na: stronach internetowych Wydarzenia, Organizatora, na kontach w mediach społecznościowych, oficjalnych fotografach i filmowcach Wydarzenia oraz ich modyfikacji .

 3. Rejestracja do udziału w Wydarzeniu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 4. We wszystkich miejscach Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 5. Na terenie Festiwalu zarówno na Milongi jak i Warsztaty obowiązuje obuwie taneczne lub buty z czystą podeszwą.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji i wstępu na dowolne wydarzenie Imprezy według własnego uznania, bez podania przyczyny.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Imprezy.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę mienia Uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na Imprezie.

 9. Zabronione jest nagrywanie lub nagrywanie w inny sposób zajęć tanecznych podczas Imprezy bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora lub zgody nauczycieli.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2024 roku i obowiązuje do odwołania.

bottom of page